Zaloguj

Polskie Stowarzyszenie HL7 (HL7 Poland)

W styczniu 2017 roku rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie HL7 , które – na podstawie podpisanej z HL7 International umowy afiliacyjnej - jest oficjalną, polską organizacją krajową HL7. W kontaktach międzynarodowych używamy nazwy HL7 Poland.

Wśród założycieli naszej organizacji są przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM), Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), producentów oprogramowania, podmiotów medycznych, konsultanci oraz inne osoby zainteresowane tematem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia. Jesteśmy organizacją otwartą na nowych członków, zapraszamy serdecznie do naszego grona zarówno osoby fizyczne jak i instytucje, firmy i inne organizacje.

Zgodnie z uchwalonym przez założycieli statutem, nasze cele działania są następujące:

  • współpraca z HL7 International, na zasadach określonych w umowie afiliacyjnej, przyznającej Stowarzyszeniu prawa i obowiązki organizacji krajowej HL7;
  • opracowywanie i zlecanie opracowywania specyfikacji technicznych i innych materiałów związanych ze standardami HL7, w szczególności tłumaczeń i krajowych lokalizacji oraz innych materiałów HL7, w rozumieniu umowy afiliacyjnej zawartej z HL7 International;
  • udzielanie pomocy podmiotom podejmującym działania polegające na tworzeniu własnych lokalizacji standardów HL7 oraz na poprawnym ich wdrażaniu i stosowaniu;
  • nadzorowanie poprawności wdrażania i stosowania standardów HL7, ich lokalizacji oraz innych materiałów związanych ze standardami HL7, z poszanowaniem ich praw własności intelektualnej HL7 International i innych podmiotów;
  • organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zwiększenie interoperacyjności w ochronie zdrowia;
  • promocja standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia, w szczególności organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, egzaminów i dystrybucję materiałów informacyjnych i edukacyjnych na ten temat.

Health Level Seven (HL7) International

Międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest tworzenie i rozpowszechnianie standardów interoperacyjności w dziedzinie ochrony zdrowia. Organizacje HL7 funkcjonują w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. HL7 International utrzymuje i rozwija szereg standardów, w tym, znane w Polsce:

  • HL7 v2 Messaging - najpopularniejszy w polskich systemach ochrony zdrowia mechanizm wymiany komunikatów zawierających dane medyczne pacjentów;
  • HL7 CDA - specyfikuje strukturę i semantykę elektronicznych dokumentów medycznych na potrzeby ich wymiany między usługodawcami i pacjentami. Jest standardem aktualnie wdrażanym w Polsce, co ma umożliwić elektronizację i wymianę dokumentacji medycznej w skali całego kraju;
  • HL7 FHIR - nowoczesny, z założenia łatwy w implementacji, framework i specyfikacja interfejsów umożliwiające interoperacyjną wymianę danych medycznych.

Oficjalna strona HL7.org

Kontakt